ارسال پیامک نظیر به نظیر

ارسال پیامک نظیر به نظیر (ارسال همزمان پیامهای مختلف به افراد متفاوت)

اگر دنبال ارسال یکبار پیامک به متن و شماره های مختلف دارید، مثل ارسال یک متن پیامک برای ارسال کد رهگیری مرسولات به چندین شماره مختلف یا… ، میتوانید از این امکان ارسال پیامک نظیر به نظیر پنل پیامک مدیرپیامک استفاده نمایید با استفاده از این امکان شما میتوانید بطور همزمان چندین…
فهرست