انتقال پیامک دریافتی به URL

انتقال پیامک دریافتی به URL | ارسال پیامک دریافتی به URL

انتقال پیامک دریافتی به URL با استفاده از قابلیت انتقال پیامک دریافتی به URL شما می توانید که هر پیامی که به سامانه ارسال می شود را به ایمیل, موبایل و یا یک URL خاص انتقال دهید. در این صورت از تمام پیام ها یک نسخه برای شما ارسال خواهد شد. در…
فهرست