نمونه پیامک 12 بهمن

۵۰ نمونه پیامک ۱۲ بهمن [جدید]

نمونه پیامک ۱۲ بهمن را در سایت مدیر پیامک برای شما عزیزان گرد آوری کردیم . شما می توانید برای ارسال پیامک های انبوه از پنل های اختصاصی مدیر پیامک استفاده کنید با ما همراه باشید.   

نمونه پیامک ۱۲ بهمن

آن که بر ظلم شب شدی پیروزدر زمین و زمان خمینی بودسال ها رنج و غربت و سختیمی کشیدی به جان خمینی بودآن که هم افتخار و عزت دادبر همه شیعیان خمینی بوددهه شکوهمند فجر مبارک باد

*****♥♥*****
خوش آمدی که با مقدمت، عطرآزادی به جای بوی باروت در فضای‏میهن اسلامی‏مان پیچید. قفس‏ها شکسته شد و نفس‏ها از زندان سینه‏ ها رهایی یافت. خوش آمدی که با آمدنت، سوز و سرما از شهر و دیارما ن‏گریخت، برفهای بهمن با حرارت ایمان و اخلاص، آب حیات شد

*****♥♥*****

نمونه پیامک ۱۲ بهمن

آن که بودی یگانه دوراندر تمام جهان خمینی بودآن که می زد شجاعتش فریادبر سر دشمنان خمینی بودمانده در قلب ما همی یادشتا ابد جاودان خمینی بوددهه شکوهمند فجر مبارک باد

*****♥♥*****
از اوج بروج حق سردار قیام آمدبر شوق سماع جان، انوار امام آمدطاغوت نگونسر شد با خاک برابر شدشمشیر اناالحق چون بیرون ز نیام آمددهه شکوهمند فجر مبارک باد

*****♥♥*****
یاد آن روزی که بهمن گل به بار آورده بودو آن زمستانی که با خود نوبهار آورده بودیاد باد آن دل تپیدن های مشتاقان یارو آن عجب نقشی که آن زیبا نگار آورده بودمنکران گفتند با یک گل نمی گردد بهارلیک ما دیدیم، یک گل صد بهار آورده بوددر نگاهش جلوه گل بود و با غوغای عشقدر چن هر گوشه ای را صد هزار آورده بوددهه شکوهمند فجر مبارک باد

*****♥♥*****

 پیامک ۱۲ بهمن

امام خمینی ای یار این دیارای رهبر مخلص این دیاراگر چه سخت بود مبارزه اما خوش آمدی به این دیار

*****♥♥*****

روز ۱۲ بهمن و آغاز دهه فجر که خروج طاغوت و ورود فرشته بودرا به همه انقلابیون جهان تبریک عرض می کنیم.

*****♥♥*****

خبر رسید که آن تکسوار می آیددرخت نهضت امت به بار می آیدگذشته است دوازده زبهمن خونینیگانه راهبر این دیار می آیدخمی ز میکده بر گیر ونی به شادی زنخمینی آید و گویی بهار می آید

*****♥♥*****

نمونه اس ام اس ۱۲ بهمن

به میان ملت، به شهر و سرزمینت، اینک خروش ایران زمین را بچشم بنگر و فریاد ملتت را بشنو از این پس امید که آزادی حامی سلحشوری خواهد یافت که در برابر هیچ نیروئی عقب نمی نشیند.۱۲ بهمن روز ورود امام به میهن مبارک

*****♥♥*****

می آید از دور با یک بغل گلمی آورد او یک باغ سنبلبر چهره او لبخند پیداستیعنی که امروز یک روز زیباستوقتی که آمد لب ها شکفتندبا رهبر خود صد نکته گفتندآن روز رهبر مثل نگین بوددر حلقه ما او بهترین بود

*****♥♥*****

برخیز که فجر انقلاب است امروزبیگانه صفت، خانه خراب است امروزهر توطئه و نقشه که دشمن بکشداز لطف خدا نقش بر آب است امروزدهه فجر مبارک

*****♥♥*****

نمونه پیامک ۱۲ بهمن

دهه فجر، خوش آمدی که با مقدمت، عطرآزادی به جای بوی باروت در فضای‏ میهن اسلامی‏مان پیچید. قفس‏ها شکسته شد و نفس‏ها از زندان سینه‏هارهایی یافت. دهه فجرمبارک

*****♥♥*****

جمهوری اسلامی ما جاوید است
دشمن ز حیات خویش نومید است
آن روز که عالم ز ستمگری خالی است
ما را و همه ستم کشان را عید است
دهه شکوهمند فجر مبارک باد

*****♥♥*****

 پیامک ۱۲ بهمن

آن که بر ظلم شب شدی پیروز
در زمین و زمان خمینی بود
سال ها رنج و غربت و سختی
می کشیدی به جان خمینی بود
آن که هم افتخار و عزت داد
بر همه شیعیان خمینی بود
دهه شکوهمند فجر مبارک باد

*****♥♥*****

خوش آمدی که با مقدمت، عطرآزادی به جای بوی باروت در فضای‏میهن اسلامی‏مان پیچید. قفس‏ها شکسته شد و نفس‏ها از زندان سینه‏ ها رهایی یافت. خوش آمدی که با آمدنت، سوز و سرما از شهر و دیارما ن‏گریخت، برفهای بهمن با حرارت ایمان و اخلاص، آب حیات شد

*****♥♥*****

نمونه پیامک ۱۲ بهمن

آن که بودی یگانه دوران
در تمام جهان خمینی بود
آن که می زد شجاعتش فریاد
بر سر دشمنان خمینی بود
مانده در قلب ما همی یادش
تا ابد جاودان خمینی بود
دهه شکوهمند فجر مبارک باد

*****♥♥*****

از اوج بروج حق سردار قیام آمد
بر شوق سماع جان، انوار امام آمد
طاغوت نگونسر شد با خاک برابر شد
شمشیر اناالحق چون بیرون ز نیام آمد
دهه شکوهمند فجر مبارک باد

*****♥♥*****

نمونه پیامک ۱۲ بهمن

یاد آن روزی که بهمن گل به بار آورده بود
و آن زمستانی که با خود نوبهار آورده بود
یاد باد آن دل تپیدن های مشتاقان یار
و آن عجب نقشی که آن زیبا نگار آورده بود
منکران گفتند با یک گل نمی گردد بهار
لیک ما دیدیم، یک گل صد بهار آورده بود
در نگاهش جلوه گل بود و با غوغای عشق
در چن هر گوشه ای را صد هزار آورده بود
دهه شکوهمند فجر مبارک باد

*****♥♥*****

امام خمینی ای یار این دیار
ای رهبر مخلص این دیار
اگر چه سخت بود مبارزه اما خوش آمدی به این دیار

*****♥♥*****

روز ۱۲ بهمن و آغاز دهه فجر که خروج طاغوت و ورود فرشته بود
را به همه انقلابیون جهان تبریک عرض می کنیم .

*****♥♥*****

 پیامک ۱۲ بهمن

خبر رسید که آن تکسوار می آید
درخت نهضت امت به بار می آید
گذشته است دوازده زبهمن خونین
یگانه راهبر این دیار می آید
خمی ز میکده بر گیر ونی به شادی زن
خمینی آید و گویی بهار می آید

*****♥♥*****

به میان ملت، به شهر و سرزمینت، اینک خروش ایران زمین را بچشم بنگر و فریاد ملتت را بشنو از این پس امید که آزادی حامی سلحشوری خواهد یافت که در برابر هیچ نیروئی عقب نمی نشیند.
۱۲ بهمن روز ورود امام به میهن مبارک

*****♥♥*****

نمونه پیامک ۱۲ بهمن

می آید از دور با یک بغل گل
می آورد او یک باغ سنبل
بر چهره او لبخند پیداست
یعنی که امروز یک روز زیباست
وقتی که آمد لب ها شکفتند
با رهبر خود صد نکته گفتند
آن روز رهبر مثل نگین بود
در حلقه ما او بهترین بود

*****♥♥*****

برخیز که فجر انقلاب است امروز
بیگانه صفت، خانه خراب است امروز
هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد
از لطف خدا نقش بر آب است امروز

*****♥♥*****

نمونه پیامک ۱۲ بهمن

امام خمینی ای یار این دیار
ای رهبر مخلص این دیار
اگر چه سخت بود مبارزه اما خوش آمدی به این دیار

سالروز بازگشت آیت الله خمینی (ره) به وطن مبارک و شاد باش

*****♥♥*****

اس ام اس ۱۲ بهمن

خبر رسید که آن تکسوار می آید
درخت نهضت امت به بار می آید
گذشته است دوازده زبهمن خونین
یگانه راهبر این دیار می آید
خمی ز میکده بر گیر ونی به شادی زن
خمینی آید و گویی بهار می آید

*****♥♥*****

نمونه پیامک ۱۲ بهمن

همه برای امام بودند و امام برای همه و امت همراه امام برای خدا . . .

سالروز دوازدهم بهمن فرخنده باد

*****♥♥*****

 پیام ۱۲ بهمن

از اوج بروج حق سردار قیام آمد
بر شوق سماع جان، انوار امام آمد
طاغوت نگونسر شد با خاک برابر شد
شمشیر اناالحق چون بیرون ز نیام آمد

سالروز بازگشت آیت الله خمینی (ره) به وطن مبارک و شاد باش

*****♥♥*****

از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران
اندیشه باور شد، در امتداد باران
بر صخره ‏های همّت جوشیده خون غیرت
بانگ سرود و وحدت آید زچشمه ساران
و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد

سالروز دوازدهم بهمن فرخنده باد

*****♥♥*****

نمونه پیامک ۱۲ بهمن

فجر است و سپیده حلقه بر در زده است
روز آمده، تاج لاله بر سر زده است
با آمدن امام در کشور ما
خورشید حقیقت زافق سر زده است

سالروز بازگشت آیت الله خمینی (ره) به وطن مبارک و شاد باش

*****♥♥*****

نمونه پیامک ۱۲ بهمن

قلب‏ها، کهکشانی از عشق خمینی می‏شود و جامی لبریز از شراب طهور پیروزی…

سالروز دوازدهم بهمن فرخنده باد

*****♥♥*****

حرف آخر

هیچ‌چیز زیباتر از ادای احترام به شخصیت افراد نیست. فردی که عاشق شماست ، مطمئناً تلاش‌های شما را ستایش می‌کند و با دیدن یک حرکت زیبا از طرف شما رفتاری متفاوت نشان می‌دهد. پس ، با ارسال نمونه پیامک ۱۲ بهمن به عزیزانتان ، شگفتی‌ آفرین باشید.

نیاز به مشاوره و راهنمایی بیشتر دارید؟!

۹ صبح تا ۶ عصر برای مشاوره رایگان تماس بگیرید

۰۲۱۹۱۰۹۹۹۹۸

برای خرید پنل اس ام اس از کد تخفیف ۱۲bahman استفاده نمایید و ۳۰ درصد تخفیف بگیرید.

 

ثبت نام پنل اس ام اس

 

با کد تخفیف ۱۲bahman از سایت مدیر پیامک با تخفیف ۳۰درصدی پنل اس ام اس تهیه نمایید. خرید پنل پیامک از مدیر پیامک به صورت آنی می باشد و خط خدماتی رایگان نیز ارائه می گردد. همچنین ارسال پیامک انبوه با سیم کارت نیز در پنل موجود می باشد در صورتی که نیاز به مشاوره و راهنمایی داشتید با شماره ۰۲۱۹۱۰۹۹۹۹۸ تماس بگیرید.

مطالب بیشتر :

نمونه پیامک بارداری

نمونه پیامک سخنان امام رضا

نمونه پیامک سخنان نیچه

نمونه پیامک فتح خرمشهر

نمونه پیامک غمگین

نمونه پیامک روز صنعت و معدن

نمونه پیامک روز پژوهش

نمونه پیامک با موضوع خدا

نمونه پیامک ایام فاطمیه

نمونه پیامک مهربانی

نمونه پیامک پند اجتماعی

نمونه پیامک احساسی

۵/۵ - (۱ امتیاز)
نوشته‌های پیشین
۴۰ نمونه پیامک روز بهزیستی و تامین اجتماعی [جدید]
نوشته‌ی بعدی
۱۰۰ نمونه پیامک دوستت دارم [جدید]

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

*

code

98 99 09 91 - 021

مشاوره و پشتیبانی

فهرست