نمونه پیامک روز فردوسی

۵۰ نمونه پیامک روز فردوسی [جدید]

نمونه پیامک روز فردوسی را در سایت مدیر پیامک برای شما عزیزان گرد آوری کردیم . شما می توانید برای ارسال پیامک های انبوه از پنل های اختصاصی مدیر پیامک استفاده کنید با ما همراه باشید.   

نمونه پیامک روز فردوسی

خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است

و اگر آن نباشد چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند

*****♥♥*****

خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است

*****♥♥*****

 پیامک روز فردوسی

اگر برای انجام کاری بزرگ، زمان نداری، بهتر است بی درنگ آن را به دیگران بسپاری

سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم منصوربن فردوسی طوسی گرامی باد

*****♥♥*****

چراغ مایه دفع تاریکی است ، بدی جوهر تاریکی در زندگی آدمی است ، که از آن دوری باید جست

*****♥♥*****

نمونه اس ام اس روز فردوسی

در این خاک زرخیز ایران زمین

نبودند جز مردمی پاک دین

همه دینشان مردی و داد بود

وز آن کشور آزاد و آباد بود.

*****♥♥*****

شبی در برت گر برآسودمی

سر فخـر بر آسمـان سودمی

قم در کف تیر بشکستمـی

کلاه از سـر مـاه بـربودمی

به قدر از نهم چرخ بگذشتمی

به پی فرق کیوان بفرسودمی

جمال تو گر زانکه من دارمی

بی بی تو گر زانکه من بودمی

به بیچـارگان رحمت آسودمی

به دل دارگان بـر ببخشودمی

سال روز بزرگداشت فردوسی مبارک باد.

*****♥♥*****

دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد.

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

*****♥♥*****

 پیامک روز فردوسی

کاتب شاهنامه بزرگ را به همه ایرانیان تبریک می گویم

*****♥♥*****

کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است.

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز فردوسی

واژگان ایرانی به تو مدیون اند ای حکیم

ای کاش می دانستی که همیشه در قلب مایی ای حکیم .

*****♥♥*****

سالروز بزرگ مردی که تک تک لغت های زبان فارسی مدیون او هستند

را به همه فارسی زبانان دنیا تبریک می گویم .

*****♥♥*****

 پیامک روز فردوسی

بودن یا نبودن فارسی را به او نسبت می دهند

سالروز مردی بزرگ که زبان فعلی ما مدیون او است مبارک .

*****♥♥*****

شاهنامه سروده ای بود وصف ناشدنی

هر روز می توان زیبایی هایی را در آن دید

زادروز فردوسی مبارک .

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز فردوسی

​ ​ چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت برآن تربت پاک باد
میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین و خوش است
سالروز بزرگداشت فردوسی مبارک باد

*****♥♥*****

​ ​۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی،حماسه سرای ایران برتمامی ایرانیان و ایران دوستان واقعی تبریک و تهنیت

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز فردوسی

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای

خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردان سپهر

فروزنده ماه و ناهید و مهر

ز نام و نشان و گمان برترست

نگارنده? بر شده پیکرست

به بینندگان آفریننده را

نبینی مرنجان دو بیننده را

نیابد بدو نیز اندیشه راه

که او برتر از نام و از جایگاه

سخن هر چه زین گوهران بگذرد

نیابد بدو راه جان و خرد

خرد گر سخن برگزیند همی

همان را گزیند که بیند همی

ستودن نداند کس او را چو هست

میان بندگی را ببایدت بست

خرد را و جان را همی سنجد اوی

در اندیشه? سخته کی گنجد اوی

بدین آلت رای و جان و زبان

ستود آفریننده را کی توان

به هستیش باید که خستو شوی

ز گفتار بی‌کار یکسو شوی

پرستنده باشی و جوینده راه

به ژرفی به فرمانش کردن نگاه

توانا بود هر که دانا بود

ز دانش دل پیر برنا بود

از این پرده برتر سخن‌گاه نیست

ز هستی مر اندیشه را راه نیست

*****♥♥*****

 پیامک روز فردوسی

​ ​ ​ستایش نامه

ستایش خداوند گیتی فروز
فرازنده ماه و فروزنده روز
خداوند روزی خداوند بخت
هر آنکس که دارد وز او تاج و تخت
ستایش خدای خرد آفرین
خداوند مهر و خداوند دین
چه خوش گفت آن مرد یزدانپرست
ور او را نهادی خرد بر دو دست
مرا بوده باشد خرد رهنمای
نه چنگ و نه جنگ و نه کاری سرای
مرا بوده باشد خرد جای و فر
نه تاج و نه تخت و نه پولاد و ذر
خرد به ز نای و خرد به ز چنگ
خرد بهتر از گرز و میدان جنگ
خرد بوده باشد مرا جایگاه
نه تاج و نه تخت و نه گاه و کلاه
چنین است کاندر سرای سپنج
یکی گنج خواهد یکی درد و رنج
خردمند گیتی یکی رنج خواست
یکی را به گیتی بر او گنج خواست
بدو گفت آن مرد رنجید بخت
که ای تاج شاهی نهادی به تخت
پَرآگنده آرد تو را تخت و تاج
به یزدان که خواهد بر آن تاج باج
زمان ار برآید فرازیده بر
کجا تخت شاهی ، کجا تاج و زر
پر از باد سرد و پر از درد و رنج
پر از درد مردن سرای سپنج
تو را تخت شاهی از آن پس کجاست
تو را رنج و خواری وز آن پس بجاست
بدو گفت آن شاه فیروز بخت
مرا بوده باشد همی تاج و تخت
مرا تخت شاهی برازنده اوست
ز دانش مر او را پُرآگنده اوست
خوشا تاج و تخت و خوشا فر و داد
خوشا رستم آن مرد فرخ نژاد
خوشا آنکه نامش سراسر از اوست
به دین بهی جام آذر از اوست
همیدون سخن را سرآرم بیان
خوشا نام ایران و آزادگان

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز فردوسی

ابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید ، ابتدا عهد و پیمان می گیرد ، سپس راز می گوید.

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

*****♥♥*****

خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است.

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

*****♥♥*****

پیامک روز فردوسی

شاهنامه را تمام کرد و فارسی را حفظ
بود حکیم نکرد خیانت بر اسرار دل .

*****♥♥*****

خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است

و اگر آن نباشد چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز فردوسی

روح و روان و دل جهان روشن است و زمین را بی دریغ روشن می سازد خورشید از خاور برخاسته بسوی باختر که مسیری درست و بی نظیر است

ای آنکه همچون آفتاب لبریز از نور و خردی تو را چه شده است که بر من نمی تابی ؟!!

*****♥♥*****

واژگان ایرانی به تو مدیون اند ای حکیم
ای کاش می دانستی که همیشه در قلب مایی ای حکیم

*****♥♥*****

 پیامک روز فردوسی

شاهنامه را تمام کرد و فارسی را حفظ
بود حکیم نکرد خیانت بر اسرار دل .

فردوسی امین بود حافظ زبان ثمین

بود حکیم و کرد شروع به گفتن اسرار زمین .

سالروز تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی کاتب شاهنامه بزرگ را به همه ایرانیان تبریک می گویم

*****♥♥*****

زادروز آن عالم داستان و حماسه فارسی را

به دوست دارانش تبریک می گویم

*****♥♥*****

پیامک روز فردوسی

سالروز تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی

کاتب شاهنامه بزرگ را به همه ایرانیان تبریک می گویم

*****♥♥*****

در این خاک زرخیز ایران زمین
نبودند جز مردمی پاک دین

همه دینشان مردی و داد بود
وز آن کشور آزاد و آباد بود

روز بزرگداشت فردوسی مبارک باد

*****♥♥*****

نمونه اس ام اس روز فردوسی

امروز روز زاد روز حکیم گرانقدر ایران , حکیم ابوالقاسم فردوسی است
امید انکه بتوانیم امانتدار خوبی باشیم و زبانی را که به همت او استوار است را به خوبی حفظ کنیم

*****♥♥*****

سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم منصوربن فردوسی طوسی

گرامی باد

*****♥♥*****

متن روز فردوسی

کتاب زندگی گذشتگان، جان تاریک را روشنی می بخشد.

سالروز بزرگداشت گرامی باد

*****♥♥*****

حکیم فردوسی خردمند :

اولین مرحله شناخت آفرینش همانا خرد است چشم و گوش و زبان

سه نگهبان اویند که لاجرم هر چه نیکی و شر است از همین سه ریشه می گیرد

و افسوس که بدنبال کنندگان خرد اندکند باید که به سخن دانندگان راه جست

و باید جهان را کاوش نمود و از هر کسی دانشی آموخت

و یک دم را هم برای آموختن نباید از دست داد

این جهان سراسر افسانه است

جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز فردوسی

خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است

*****♥♥*****

دانش ارزش آن را دارد که به خاطر آن رنج ها بکشی

*****♥♥*****

بی خردی است

که بگویم کسی بدی را بی بهانه ( دلیل ) انجام می دهد

*****♥♥*****

 پیامک روز فردوسی

رنج منتهی به گنج را کسی خریدار نیست

*****♥♥*****

حکیم ابوالقاسم فردوسی :

روح و روان و دل جهان روشن است و زمین را بی دریغ روشن می سازد

خورشید از خاور برخاسته بسوی باختر که مسیری درست و بی نظیر است

ای آنکه همچون آفتاب لبریز از نور و خردی تو را چه شده است که بر من نمی تابی ؟

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز فردوسی

فرمان ایزد به جهانداران داد و دهش است

*****♥♥*****

کسی که به آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند

*****♥♥*****

پیامک روز فردوسی

دانایی توانایی به بار می آورد، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد

*****♥♥*****

گوش شنونده همیشه

در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز فردوسی

خرد برترین هدیه الهی است

*****♥♥*****

خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست

*****♥♥*****

کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است

*****♥♥*****

پیامک روز فردوسی

بی خردی اسارت بدنبال دارد و خرد موجب آزادی و رهایی است

*****♥♥*****

خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است

و اگر آن نباشد چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند

*****♥♥*****

اس ام اس روز فردوسی

از بزرگان تنها رنج هاست که باقی می ماند

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

اگر برای انجام کاری بزرگ، زمان نداری، بهتر است بی درنگ آن را به دیگران بسپاری

سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم منصوربن فردوسی طوسی گرامی باد

*****♥♥*****

حرف آخر

هیچ‌چیز زیباتر از ادای احترام به شخصیت افراد نیست. فردی که عاشق شماست ، مطمئناً تلاش‌های شما را ستایش می‌کند و با دیدن یک حرکت زیبا از طرف شما رفتاری متفاوت نشان می‌دهد. پس ، با ارسال نمونه پیامک روز فردوسی به عزیزانتان ، شگفتی‌ آفرین باشید.

نیاز به مشاوره و راهنمایی بیشتر دارید؟!

۹ صبح تا ۶ عصر برای مشاوره رایگان تماس بگیرید

۰۲۱۹۱۰۹۹۹۹۸

برای خرید پنل اس ام اس از کد تخفیف ferdosi استفاده نمایید و ۳۰ درصد تخفیف بگیرید.

 

ثبت نام پنل اس ام اس

 

با کد تخفیف ferdosi از سایت مدیر پیامک با تخفیف ۳۰درصدی پنل اس ام اس تهیه نمایید. خرید پنل پیامک از مدیر پیامک به صورت آنی می باشد و خط خدماتی رایگان نیز ارائه می گردد. همچنین ارسال پیامک انبوه با سیم کارت نیز در پنل موجود می باشد در صورتی که نیاز به مشاوره و راهنمایی داشتید با شماره ۰۲۱۹۱۰۹۹۹۹۸ تماس بگیرید.

مطالب بیشتر :

 پیامک روز جانباز

نمونه پیامک سخنان بزرگان

 پیامک تسلیت فوت پدر

نمونه پیامک روز محیط زیست

نمونه پیامک تلاش و موفقیت

 پیامک زندگی

نمونه پیامک صبح بخیر

نمونه پیامک طنز بامزه

نمونه پیامک سرکاری

به این مطلب امتیاز دهید post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کـاربـردی

چرا پنل اس ام اس مدیر پیامک

logo-samandehi

تهران، نبرد، خ شهید شریفی، گلستان 18، پ 28

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت مولد ارتباطات واله می باشد. | کپی رایت 2021

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت مولد ارتباطات واله می باشد. | کپی رایت 2021

ارتباط با ما

021-91099998

مشاوره و پشتیبانی