۱۰۰ نمونه پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی [جدید]

دستبندی:

مناسبت ها
نمونه پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

مطالعه

نمونه پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی در سامانه مدیر پیامک ، بهترین پنل اس ام اس با بیشترین امکانات و کمترین تعرفه پیامک با رابط کاربری ساده پاسخگوی تمامی نیازهای شماست.

نمونه پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

Your limitation—it’s only your imagination

محدودیت های شما تنها تصورات شما را محدود می کنند نه توانایی های شما را.

*****♥♥*****

Push yourself, because no one else is going to do it for you.

خودتان را وادار به انجام کار بکنید و محرک خودتان باشید کسی جز شما نمی تواند محرک و انگیزه بخش شما باشد.

*****♥♥*****

Sometimes later becomes never. Do it now.

اگر کارهایتان را به بعد موکول کنید شاید هیچوقت انگیزه انجام آن ها را پیدا نکنید.

*****♥♥*****

 پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

Great things never come from comfort zones.

هیچگاه بدون تلاش و کوشش و نداشتن انگیزه نخواهید توانست کار از پیش ببرید.

*****♥♥*****

Dream it. Wish it. Do it.

تصور کن، آرزو کن، انجام بده.

*****♥♥*****

Success doesn’t just find you. You have to go out and get it.

موفقیت هیچگاه تو را پیدا نخواهد کرد این تو هستی که باید به دنبال موفقیت بروی و آن را پیدا کنی.

*****♥♥*****

نمونه اس ام اس انگیزشی فارسی انگلیسی

The harder you work for something, the greater you’ll feel when you achieve it.

هرچه سخت تر برای بدست آوردن چیزی تلاش کنید، بعد از بدست آوردن آن احساس بهتری خواهید داشت.

*****♥♥*****

Dream bigger, Do bigger.

تصورات بزرگتر داشته باش و به آرزوهای بزرگتری برس.

*****♥♥*****

Act as if what you do makes a difference. It does.

آنگونه رفتار کن که آن چیزی که انجام می دهی قرار است تحولی بزرگ و شگرف ایجاد کند و حتما اینگونه خواهد شد.

*****♥♥*****

نمونه پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

موفقیت نهایی نیست، شکست آخر کار نیست: انگیزه و شجاعت است که به تو توان ادامه دادن می‌دهد.

*****♥♥*****

Never bend your head. Always hold it high. Look the world straight in the eye.

هرگز سر خود را خم نکن همیشه آن را بالا نگه دار.با چشمانت در چشم جهان زل بزن.

*****♥♥*****

What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals.

آنچه را که با دستیابی به اهداف خود به دست می آورید، به اندازه آن شخصیتی که با دستیابی به اهدافتان کسب می‌کنید، مهم نیست.

*****♥♥*****

متن انگیزشی فارسی انگلیسی

When you have a dream, you’ve got to grab it and never let go.

وقتی رویایی دارید، باید آن را بدس آورید و هرگز آن را رها نکنید.

*****♥♥*****

I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.

من نمی توانم جهت باد را تغییر دهم، اما من می توانم بادبان ها را برای رسیدن به هدفم تنظیم کنم تا من را به هدفم برسانند.

*****♥♥*****

No matter what you’re going through, there’s a light at the end of the tunnel.

مهم نیست که چه اتفاقی قرار است رخ بدهد، مهم این است که انتهای راه روشن است.

*****♥♥*****

نمونه پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

It is our attitude at the beginning of a difficult task which, more than anything else, will affect its successful outcome.

این نگرش در آغاز یک کار سخت و دشوار است که بیشتر از هر چیز دیگر بر نتایج موفقیت تاثیر می گذارد.

*****♥♥*****

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.

زندگی مثل راندن یک دوچرخه است. برای اینکه تعادل خود را نگهدارید باید به حرکت ادامه دهید.

*****♥♥*****

نمونه پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

Just don’t give up trying to do what you really want to do. Where there is love and inspiration, I don’t think you can go wrong.

از تلاش کردن برای آنچه را که واقعا میخواهید انجام دهید نا امید نشوید. عشق و انگیزه کجاست، من فکر نمی کنم شما می توانید اشتباه کنید.

*****♥♥*****

Nothing is impossible. The word itself says “I’m possible!”

هیچ چیز غیر ممکن نیست. غیر ممکن خود «ممکن» است.

*****♥♥*****

Limit your “always” and your “never.”

«همیشه» و« هرگز» خود را محدود کن.

*****♥♥*****

نمونه پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

Try to be a rainbow in someone else’s cloud.

سعی کن یک رنگین کمان در هوای ابری باشی.

*****♥♥*****

Inspiration comes from within you. One has to be positive. When you’re positive, good things happen.

انگیزه از خود تو سرچشمه می‌گیرد. هنگامی که نگرش مثبتی داشته باشی، چیزهای خوب اتفاق می افتند.

*****♥♥*****

Sometimes you will never know the value of a moment, until it becomes a memory.

گاهی اوقات شما هرگز ارزش یک لحظه را نمی دانید، تا زمانی که آن لحظه خاطره شود.

*****♥♥*****

اس ام اس انگیزشی فارسی انگلیسی

The most wasted of days is one without laughter.

بیشترین روزهای هدر رفته روزهایی هستند که بدون لبخند سپری می‌شوند.

*****♥♥*****

It isn’t where you came from. It’s where you’re going that counts.

این که از کجا آمده اید مهم نیست؟ این که به کجا می‌روید مهم است.

*****♥♥*****

Stay close to anything that makes you glad you are alive.

به هر چیزی که باعث خوشحالی شما می شود خودتان را نزدیک کنید، تا از داشته هایتان لذب ببرید.

*****♥♥*****

 پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

Some people look for a beautiful place. Others make a place beautiful.

بعضی از مردم به دنبال یک مکان زیبا هستند. دیگران مکان زیبا را می سازند.

*****♥♥*****

We must be willing to let go of the life we planned so as to have the life that is waiting for us.

ما باید خود را از قید و بند زندگی که برنامه ریزی کرده بودیم رها کنیم، تا بتوانیم زندگی ای را که در انتظار ما است، داشته باشیم.

*****♥♥*****

نمونه پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow.

صورت خود را رو به آفتاب نگاه دارید و مطمئن باشید سایه را نمی بینید.

*****♥♥*****

Life is 10 percent what happens to us and 90 percent how we react to it.

زندگی ۱۰درصد چیزی است که برای ما اتفاق می افتد و ۹۰ درصد چه چیزی که به آن واکنش نشان می‌دهیم.

*****♥♥*****

There is no royal road to anything. One thing at a time, all things in succession, the thing which grows fast, withers as rapidly. The thing which grows slowly, endures.

هیچ جایی راهی ایده آل برای هیچ چیز وجود ندارد. یک چیز در یک زمان، همه چیز به طور پیوسته. آنچه که سریع رشد می کند، به سرعت خشک می شود. چیزی که به آرامی رشد می کند، پایدارتر است.

*****♥♥*****

متن انگیزشی فارسی انگلیسی

Be not afraid of life. Believe that life is worth living, and your belief will help create the fact.

از زندگی نترس، اعتقاد داشته باش که زندگی ارزش زندگی دارد و انگیزه و اعتقاد تو این واقعیت را ایجاد می کند.

*****♥♥*****

The quickest way to double your money is to fold it over and put it back in your pocket.

سریع ترین راه برای دو برابر کردن پول شما این است که آن تا کنید و در جیب خود قرار دهید.

*****♥♥*****

نمونه پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

Even if you’re on the right track, you’ll get run over if you just sit there.

حتی اگر شما در مسیر صحیح قرار داشته باشید، در صورتی که فقط آنجا بدون هیچ تلاشی بنشینید، موفق نخواهید شد.

*****♥♥*****

When I hear somebody sigh, ‘Life is hard,’ I am always tempted to ask, ‘Compared to what?

هنگامی که آه کسی را می شنوم که می‌گوید، زندگی سخت است، من همیشه وسوسه می شوم که بپرسم در مقایسه با چه؟

*****♥♥*****

Nurture your mind with great thoughts. To believe in the heroic makes heroes.

ذهن خود را با افکار بزرگ و با انگیزه پرورش بده. باور به قهرمانانه بودن باعث قهرمانی می شود.

*****♥♥*****

The real opportunity for success lies within the person and not in the job.

“فرصت واقعی برای موفقیت در درون فرد است و نه در کار”.

*****♥♥*****

 پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

Look at the sparrows; they do not know what they will do in the next moment. Let us literally live from moment to moment.

به گنجشک ها نگاه کنید؛ آنها نمی دانند که چه کاری در لحظات بعدی انجام خواهند داد. بگذارید به معنای واقعی کلمه از لحظه ، لحظه زندگی بهره ببریم.

*****♥♥*****

Luck is a dividend of sweat. The more you sweat, the luckier you get.

شانس بهره کاری هست که انجام می‌دهید و عرقی که می‌ریزید. هرچه بیشتر عرق کنید، خوش شانس تر می‌شوید.

*****♥♥*****

When I let go of what I am, I become what I might be.

وقتی توانستم از آنچه که هستم دل بکنم، تبدیل به چیزی می شوم که قرار بود بشوم.

*****♥♥*****

اس ام اس انگیزشی فارسی انگلیسی

You may find the worst enemy or best friend in yourself.

شما ممکن است بدترین دشمن یا بهترین دوست خود رادر درون خود پیدا کنید.

*****♥♥*****

Whoever loves much, performs much, and can accomplish much, and what is done in love is done well.

هرکسی که خیلی دوست دارد، بسیار کار می کند و می تواند به راحتی به آنچه می‌خواد برسد، و آنچه با عشق انجام می شود، به خوبی انجام می شود.

*****♥♥*****

Courage and inspiration is the first of human quality because it is the quality which guarantees all others.

شجاعت و انگیزه اولین ویژگی انسانی است، زیرا کیفیت آن همه چیز را تضمین می کند.

*****♥♥*****

اس ام اس انگیزشی فارسی انگلیسی

“Live each day as if your life had just begun.”

“هر روز طوری زندگی کنید، که انگار زندگی تان تازه آغاز شده است.”

*****♥♥*****

“Every truth passes through three stages before it is recognized. In the first, it is ridiculed. In the second, it is opposed. In the third, it is regarded as self-evident.”

“هر حقیقت پیش از آنکه به رسمیت شناخته شود، از سه مرحله عبور می کند. در ابتدا، آن را مورد تمسخر قرار می دهیم. در مرحله دوم، با آن مخالف می‌کنیم و در سوم آن را به رسمیت می‌شناسیم.”

*****♥♥*****

“Either you run the day, or the day runs you.”

یا شما کنترل روزگار را به دست می گیرید، یا روزگار کنترل شما را به دست می‌گیرد.

*****♥♥*****

متن انگیزشی فارسی انگلیسی

“The difference between a successful person and others is not lack of strength not a lack of knowledge but rather a lack of inspiration.”

تفاوت بین یک فرد موفق و دیگران، فقدان قدرت نیست. فقدان و کمبود دانش نیز نیست بلکه کمبود انگیزه و اراده است .

*****♥♥*****

“If not us, who? If not now, when?”

اگر ما نه پس چه کسی؟ اگر حالا نه پس چه وقت؟

*****♥♥*****

“Don’t worry about failures, worry about the chances you miss when you don’t even try.”

نگران شکست نباشید نگران شانس هایی باشید که از دست می‌دهید، اگر تلاش نکنید.

*****♥♥*****

نمونه پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

“Though no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new ending.”

اگرچه هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و شروع جدیدی را شروع کند، هر کسی می تواند از حالا شروع کند و پایان جدیدی را شروع کند.

*****♥♥*****

“Life has two rules: number1 Never quit, number 2 Always remember rule number one.”

زندگی دو قانون دارد: قانون شماره هرگز دست از تلاش بر ندارید قانون شماره دو همیشه قانون شماره یک را به یاد داشته باشید

*****♥♥*****

“Some men see things as they are and say why – I dream things that never were and say why not.”

بعضی از مردم چیزهایی را می‌بینند و می‌گویند چرا – من چیزهایی را که هرگز ندیده ام تصور می‌کنم و می گویم چرا که نه.

*****♥♥*****

نمونه پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

“The only way of finding the limits of the possible is by going beyond them into the impossible.”

تنها راه پیدا کردن محدودیت های احتمالی این است که آن ها را به فرصت تبدیل کنید.

*****♥♥*****

“Speak less than you know; have more than you show.”

کمتر از آنچه می دانید صحبت کنید؛ بیشتر از آن چه که نشان می دهید عمل کنید.

*****♥♥*****

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.

به جایی که امواج ممکن است شما را هدایت کند نروید سعی کنید برخلاف مسیر آب شنا کنید و ناممکن را ممکن کنید و جاودانه بمانید.

*****♥♥*****

پیام انگیزشی فارسی انگلیسی

“Many of life’s failures are experienced by people who did not realize how close they were to success when they gave up. “

بسیاری از مشکلات زندگی برای افراد زمانی پیش می‌آید که درست زمانی که موفقیت نزدیک شده اند دست از تلاش بر می‌ دارند.

*****♥♥*****

“Education costs money. But then so does ignorance.”

یادگیری و آموختن هزینه دارد، اما نادان ماندن هم هزینه دارد!

*****♥♥*****

“The journey of a thousand miles begins with one step.”

سفر یک هزار مایلی با یک قدم آغاز می شود.

*****♥♥*****

نمونه پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

“Every noble work is at first impossible.”

هر کاری در ابتدا غیرممکن به نظر خواهد رسید.

*****♥♥*****

“Do not let what you cannot do interfere with what you can do.”

اجازه ندهید چیزی که نمی توانید انجام دهید با آنچه که می توانید انجام دهید، تداخل پیدا کند.

*****♥♥*****

“Defeat is not bitter unless you swallow it.

شکست تلخ نیست مگر اینکه آن را ببلعید.

*****♥♥*****

نمونه پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

Nobody ever wrote down a plan to be broke, fat, lazy, or stupid. Those things are what happen when you don’t have a plan.

هیچ کس تا به حال برنامه ای برای شکست، چاقی، تنبلی و یا احمق بودن ننوشته است. این چیزها زمانی اتفاق می افتد که برنامه ای ندارید.

*****♥♥*****

Rule number1 of life. Do what makes YOU happy.

قانون شماره یک زندگی. آنچه را که شما را خوشحال می‌کند انجام دهید.

*****♥♥*****

The best revenge is massive success.

بهترین انتقام موفقیت بزرگ است.

*****♥♥*****

نمونه پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

It is not enough to aim, you must hit.

تنها داشتن هدف کافی نیست بایستی انگیزه عمل هم داشته باشید.

*****♥♥*****

Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful.

چالش ها باعث جذابیت زندگی می شوند و غلبه بر آنها چیزی است که به زندگی را معنی می دهد.

*****♥♥*****

Every inspiration brings me closer to the next home run.

هر انگیزه ای من را به سمت خانه بعدی نزدیک می کند.

*****♥♥*****

نمونه پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

“An obstacle is often a stepping stone.”

هر مانعی اغلب یک پله برای مرحله بعدی است.

*****♥♥*****

“I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions.”

من محصول شرایطم نیستم من محصول تصمیماتم هستم.

*****♥♥*****

“Eighty percent of success is inspiration.”

هشتاد درصد موفقیت داشتن انگیزه است.

*****♥♥*****

متن انگیزشی فارسی انگلیسی

“I have never in my life learned anything from any man who agreed with me.”

من هرگز در زندگی ام هیچ چیز را از هر کسی که با عقاید و باورهای من موافق بود یاد نگرفتم.

*****♥♥*****

“I am thankful for all of those who said NO to me. It’s because of them I’m inspired doing it myself.”

از تمام افرادی که به من «نه» گفتند متشکرم. به خاطر « نه» گفتن آن ها انگیزه انجام خیلی از کارها را پیدا کردم.

*****♥♥*****

“We become what we think about.”

ما آن چیزی خواهیم شد که به آن فکر می‌کنیم.

*****♥♥*****

اس ام اس انگیزشی فارسی انگلیسی

Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.

کار شما بخش اعظمی از زندگی شما را پر می‌کند و تنها راه موفق شدن این است که به کار خود ایمان داشته باشید. و تنها راه موفق شدن این است که به کار خود عشق بورزید. اگر هنوز آن را پیدا نکرده اید حتما به دنبال آن بگردید. با نشستن کاری حل نمی‌شود.

*****♥♥*****

The best preparation for tomorrow is doing your best today.

بهترین آمادگی برای فردا آن است که خودتان را از امروز آماده کنید.

*****♥♥*****

If you always put limit on everything you do, physical or anything else. It will spread into your work and into your life. There are no limits. There are only plateaus, and you must not stay there, you must go beyond them.

اگر همیشه در همه کارهایی که انجام می دهید، محدودیت های جسمی یا هر محدودیت دیگری اعمال کنید. این به کار شما و به زندگی شما سرایت خواهد یافت. محدودیتی وجود ندارد تنها مشکلات وجود دارد و مشکلات نباید مانع شما بشوند شما باید به مشکلات غلبه کنید.

*****♥♥*****

If you believe in yourself – never quit, you’ll be a winner. The price of success is high but so are the rewards

اگر به خودتان اعتقاد دارید – هرگز دلسرد نشوید، شما برنده خواهید شد. قیمت موفقیت گران است، اما پاداش نیز هست.

*****♥♥*****

نمونه اس ام اس انگیزشی فارسی انگلیسی

If you do what you always did, you will get what you always got

اگر کاری را که همیشه می کنی انجام دهی، چیزهایی به دست میاری که همیشه داشتی!

*****♥♥*****

Move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new

از منطقه امن و راحتی خود خارج شوید. شما فقط زمانی می‌توانید رشد کنید که مایل باشید سختی بکشید و تلاش کنید تا چیزی جدید را امتحان کنید…

*****♥♥*****

If you cannot do great things, do small things in a great way

اگر نمی‌توانید کارهای بزرگ انجام دهید، چیزهای کوچک را با روش عالی انجام دهید

*****♥♥*****

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work. ~Thomas A. Edison

من اشتباهی نداشتم. من فقط ۱۰ هزار راه را امتحان کردم که کار نمی کردند ! – توماس ادیسون

*****♥♥*****

نمونه پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

There are two ways to be happy , Either improve your reality , or lower your expectations

امروز به این فکر کن: دو راه برای شاد بودن وجود دارد یا واقع بینیت را بالا ببر یا انتظاراتت را پایین بیاور .

*****♥♥*****

Many of life’s failures are men، Who never realized how close، They were to success، When they gave up

بسیاری از شکست‌های زندگی نصیب کسانی می‌شود که هرگز متوجه نشده‌اند که چقدر نزدیک موفقیت بوده‌اند ولی دست از کار کشیدند…

*****♥♥*****

If you want to achieve greatness stop asking for permission

اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش!

*****♥♥*****

جملات انگیزشی فارسی انگلیسی

Good things come to people who wait, but better things come to those who go out and get them

چیزهای خوب نسیب کسانی می شود که صبر دارند، اما چیزهای بهتر را افرادی به دست می آورند که اقدام می کنند و به دنبال آن ها می روند.

*****♥♥*****

Do not follow where the path may lead Go instead where there is no path and leave a trail، Harold R. McAlindon

به جای عبور از جاده ای که همه از آن عبور می کنند، به جایی برو که جاده ای ندارد و برای بقیه رد پای خود را بر جای بگذار

*****♥♥*****

Always forgive your enemies – nothing annoys them so much

چیزی به اندازه ی گذشت ، دشمنانت را عصبانی نمی کند.

You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds character

تو از شکست بیشتر از موفقیت یاد می گیری. اجازه نده شکست تو را متوقف کنه. شکست ها شخصیت را میسازن

*****♥♥*****

نمونه پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

Every struggle in your life has shaped you into the person . You are today . Be thankful for the hard times , they have made you STRONGER

هر مبارزه ای در زندگیت تو را به کسی که اکنون هستی تبدیل کرده است . قدردان لحظات سخت زندگیت باش ، آنها تو را قویتر کرده اند

*****♥♥*****

there is always someone doing what you said you could not

همیشه یک نفر وجود دارد که کاری که شما می گویید نمی توانید را انجام می دهد پس همه چیز ممکن است

*****♥♥*****

do not compare yourself with others no one can play your role better than you

خودت را با دیگران مقایسه نکن هیچکس نمی تواند نقشت را بهتر از خودت بازی کنه به خودت ایمان داشته باش.

*****♥♥*****

متن انگیزشی فارسی انگلیسی

no body cares about your story until you win so win

هیچکس به نحوه زندگیت اهمیت نمیده تا قبل از پیروزی پس پیروزشو.

*****♥♥*****

Someday is not a day of the week

«یک روزی» یک روز هفته نیست\

*****♥♥*****

life

Your life does not get better by chance , it goes better by change

زندگی شما به صورت اتفاقی و با شانس بهتر نمی شود بلکه با تغییر خودتان بهتر می گردد ( با بهتر شدن ما زندگی بهتر می شود)

*****♥♥*****

نمونه پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

Sometimes it is the smallest decisions that can change your life forever

گاهی کوچکترین تصمیمات شماست که می توانند زندگی شما را به کلی تغییر دهند

*****♥♥*****

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem

بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

*****♥♥*****

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage

کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست

*****♥♥*****

نمونه پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

Great minds discuss ideas , average minds discuss events small minds discuss people

ذهن های بزرگ درباره ایده ها صحبت می کنند، ذهن های متوسط درباره رویدادها حرف می زنند و ذهن های کوچک درباره دیگران

*****♥♥*****

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life

زمان شما محدود است، بنابراین زندگی خودتان را برای زندگی دیگران از دست ندهید

*****♥♥*****

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams

آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند .

*****♥♥*****

نمونه پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

You were not born a winner You were not born a loser You were born a chooser

شما برنده به دنیا نیومدید همچنین بارنده هم به دنیا نیومدید شما با قدرت انتخاب به دنیا اومدید

*****♥♥*****

A man is not old until his regrets take the place of his dreams

انسان تا زمانی که افسوس‌هایش جای رویاهایش را نگرفته، کهنسال نیست

*****♥♥*****

dreams

Beware the barrenness of a busy life

مراقب بی‌نظمی‌های یک زندگی پرمشغله باشید

*****♥♥*****

نمونه پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined

با اعتماد به نفس در مسیر رویاهای خود گام بردارید. آن گونه که فکر می‌کنید، زندگی کنید

*****♥♥*****

Variety’s the very spice of life that gives it all its flavour

تنوع، چاشنی زندگی است که به آن عطر و طعم می‌دهد

*****♥♥*****

Enjoy life! This is not a rehearsal

از زندگی لذت ببرید زیرا که تکرارشدنی نیست

زندگی کن

*****♥♥*****

 پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی

The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a

تفاوت بین یک فرد موفق و دیگران، کمبود قدرت دیگران و فقدان دانش آنها نیست بلکه کمبود اراده‌شان است

*****♥♥*****

Be with ones … who build you and your self – esteem Break up and move on from the ones who use you or bring you down

با کسانی باش که تو را و اعتماد به نفس تو را تقویت کنند و از کسانی که قصد پایین کشیدن و سوء استفاده از تو دارند دوری کن

*****♥♥*****

Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts

موفقیت یا شکست هیچ کدام پایان کار نیسند، چیزی که مهمه جسارت شما برای ادامه دادن به مسیره!

حرف آخر

هیچ‌چیز زیباتر از ادای احترام به شخصیت افراد نیست. فردی که عاشق شماست ، مطمئناً تلاش‌های شما را ستایش می‌کند و با دیدن یک حرکت زیبا از طرف شما رفتاری متفاوت نشان می‌دهد. پس ، با ارسال نمونه پیامک انگیزشی فارسی انگلیسی به عزیزانتان ، شگفتی‌ آفرین باشید.

نیاز به مشاوره و راهنمایی بیشتر دارید؟!

۹ صبح تا ۶ عصر برای مشاوره رایگان تماس بگیرید

۰۲۱۹۱۵۵۹۰۰۰

برای خرید پنل اس ام اس از کد تخفیف english استفاده نمایید و ۳۰ درصد تخفیف بگیرید.

 

ثبت نام پنل اس ام اس

 

با کد تخفیف english از سایت مدیر پیامک با تخفیف ۳۰درصدی پنل اس ام اس تهیه نمایید. خرید پنل پیامک از مدیر پیامک به صورت آنی می باشد و خط خدماتی رایگان نیز ارائه می گردد. همچنین ارسال پیامک انبوه با سیم کارت نیز در پنل موجود می باشد در صورتی که نیاز به مشاوره و راهنمایی داشتید با شماره ۰۲۱۹۱۵۵۹۰۰۰ تماس بگیرید.

مطالب بیشتر :

نمونه پیامک دلتنگی

نمونه پیامک سخنان امام صادق

نمونه پیامک بی معرفتی و بی وفایی

نمونه پیامک جملات استیو جابز

نمونه پیامک موفقیت

نمونه پیامک ضرب المثل ایرانی

نمونه پیامک بارداری

نمونه پیامک سخنان امام رضا

نمونه پیامک سخنان نیچه

نمونه پیامک فتح خرمشهر

۵/۵ - (۱ امتیاز)
ارتباط با ما

مقالات مرتبط

مشاهده بیشتر

ثبت دیدگاه

021-91559000

مشاوره و پشتیبانی